صندلی میمون

صندلی میمون

برای دسترسی به حیوان در حین انجام آزمایشات صندلی ویژه ای نیاز است تا دسترسی به سر میمون به راحتی امکان پزیر باشد. پس از آن حیوان به وسیله این صندلی درون اتاقک مخصوص زیر چارچوب ثبت قرار می گیرد تا بتوان با استفاده از ابزارها داده برداری انجام گیرد. به این منظور ما با مشاوره متخصصین مجموعه ای شامل صندلی مخصوص میمون, چاچوب ثبت و بازوهای ارتباطی را طراحی کرده و در اختیار متخصصین قرار می دهیم. استحکام, پایداری و دقت و راحتی استفاده مهمترین فاکتورهای در نظر گرفته شده در این محصولات هستند.