رهگیری چشمی بینا 991

رهگیری چشمی بینا 991

1
سیستم رهگیر چشم بینا 991 جهت ردیابی مرکز مردمک در کاربردهای آزمایشگاهی و کلینیکی جهت دریافت داده‌های چشمی (در انسان و نخستیان) در تکالیف مختلف شناختی از جمله روانشناسی، سایکوفیزیک، بازاریابی، زبان‌شناسی و غیره کاربردهای وسیعی دارد. این سیستم با توانایی پردازش 200 فریم در ثانیه و با دقت 0/3 درجه بینایی، نیازمندی‌های متخصصین در رشته‌های مختلف را برآورده می‌سازد.