• 05138768560-09029597412
  • zistkankash@gmail.com, info@toosbioresearch.com

بازدید و ارزیابی سیستم رهگیر چشمی توسط تیمی از خبرگان ستاد علوم و فناوری های شناختی

بازدید و ارزیابی سیستم رهگیر چشمی توسط تیمی از خبرگان ستاد علوم و فناوری های شناختی تیمی از کارشناسان بخش پژوهش ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در تاریخ چهارشنبه 27 بهمن ماه سیستم رهگیر چشمی ساخته شده در شرکت زیست کنکاش توس را مورد ارزیابی قرار خواهند داد. همراه با این بازدید دو سمینار نیز توسط سرکار خانم دکتر نگار سماک نژاد و جناب آقای دکتر رضا ابراهیم پور ارائه خواهد شد.
تاریخ درج: 1395/11/26