• 05138768560-09029597412
  • zistkankash@gmail.com, info@toosbioresearch.com

اتمام فرایند ارزیابی دانش بنیان

اتمام فرایند ارزیابی دانش بنیان روز گذشته، 17 فروردین 1395، آخرین گام های ارزیابی شرکت زیست کنکاش توس جهت دریافت تأییدیه دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توسط تیم تعیین شده از سوی کارگروه مربوطه برداشته شد و بنا به گفته ی اعضای محترم این تیم، مدارک و نتایج ارزیابی ایشان در این هفته به تهران ارسال خواهد گردید تا با بررسی نهایی در تهران، در صورت تأیید، شرکت زیست کنکاش توس به لیست شرکت های دانش بنیان اضافه گردد.
تاریخ درج: 1395/01/18